پیام های صوتی تعدادی از مسافرینی که با ما به آمریکا سفر کرده اند.

جناب آقای : رضا

ساکن : اصفهان

سن : ۴۳ سال

شغل : مرکز سونی

جناب آقای : مجید

ساکن : اصفهان

سن : ۴۲ سال

شغل : فروشگاه موبایل

جناب آقای : کیومرث

ساکن : اصفهان

سن : ۶۴ سال

شغل : جواهر فروش

سرکار خانم : سمیرا

ساکن : اصفهان

سن : ۵۰ سال

شغل : معلم

سرکار خانم : سمیرا

جناب آقای  : سید حسن

ساکن : تهران

سن : ۶۳ سال

شغل : رستوران های زنجیره ای و مدیر هتل

جناب آقای  : محمد رضا

ساکن : تهران

سن : ۳۶ سال

شغل : طلا فروش

جناب آقای  : محمد رضا

ساکن : تهران

سن : ۴۴ سال

شغل : پزشک جراح

جناب آقای  : مرتضی

سرکار خانم : شهلا

ساکن : اصفهان

سن : ۴۱ سال

شغل : خانه دار

سرکار خانم : زهرا

ساکن : اصفهان

سن : ۵۶ سال

شغل : خانه دار

جناب آقای : مرتضی

ساکن : اصفهان

سن : ۷۰ سال

شغل : گچبر

جناب آقای : حسین

ساکن : اصفهان

سن : ۴۶ سال

شغل : جواهر فروش