فیلم مستند از تور آمریکا

فیلم تهیه شده از یکی از مسافران  این وب سایت جهت خرید تور مستقیم آمریکا و همچنین تهیه ویزای توریستی آمریکا پیاده سازی شده است و زیر نظر آژانس صوناپرواز در ایران فعالیت می کند

#تور آمریکا #ویزای توریستی آمریکا #تور مستقیم آمریکا #تهیه ویزای آمریکا #اخذ ویزای توریستی آمریکا #تور امریکا